Устав
 

Home
Up
Соревнования
Теория
Контакты
Ссылки

Зарегистрированный Минюстом РМ
Устав Клуба интеллектуальных игр
"Дама бланк"

Свидетельство Минюста РМ о регистрации (лицевая и оборотная стороны)

(имеется также неофициальный перевод на русский Устава одного из клубов)

=================================

ÎNREGISTRAT de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 15 decembrie 2005.
Nr. de înregistrare 3470

APROBAT prin procesul verbal Nr.1 al Adunării de constituire din „17” octombrie 2005

S T A T U T U L

ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI

«CLUBUL DE JOCURI INTELECTUALE

DAMA BLANK»

Chişinău 2005


1.    DISPOZIŢII GENERALE

1.    Asociaţia obştească Clubul de jocuri intelectuale „Dama blank” (în continuare – Asociaţia) este o asociaţie obştească sportivă necomercială, nonguvernamentală, nonpolitică, nonprofit, care nu foloseşte vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru ai Asociaţiei, vreunui fondator sau vreunei persoane particulare, care nu susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu foloseşte vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

2.    Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu Legea Republicii Moldova cu privire la Asociaţiile obşteşti N 837- XIII din 17 mai 1996, acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi a prezentului Statut.

3.    Asociaţia  posedă calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării Statutului, poate înfiinţa subdiviziuni structurale locale, dispune de toate drepturile şi obligaţiile, care sînt atribuite de lege persoanelor juridice. Asociaţia  dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar în lei şi în valută străină.

4.    Asociaţia  îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriu a Republicii Moldova.

Durata activităţii Asociaţiei ui este nelimitată, cu începere de la data înregistrării Statutului.

5.    Sediul Asociaţia ui şi a organelor permanente de conducere şi control al Asociaţiei ui se află pe adresa: Moldova, mun. Chişinău, str. (cenzored)

6.    Asociaţia  funcţionează cu personal voluntar.

7.    Limbile de lucru ale Asociaţia ui sunt româna, engleza şi rusa.

II. SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI, METODELE DE REALIZARE.

8.    Asociaţia  este constituit cu următorele scopuri principale:

-       Contribuirea la dezvoltarea multilaterală si armonioasa a personalităţii prin susţinerea şi popularizarea jocurilor intelectuale (Bridge, Preferans, “Cine-Unde- Când” etc.).
-      
Promovarea jocurilor intelectuale în Republica Moldova, popularizarea lor, afirmarea rolului jocurilor intelectuale în dezvoltarea şi educaţia personalităţii;

9.    Sarcinile şi metodele de realizare:

-       Organizarea şi dezvoltarea activităţiii sportive şi competiţionale;-       Selectarea şi pregătirea loturilor sportive ale Asociaţiei, asigurarea participării acestora la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale şi amicale;
-       Pregătirea membrilor Asociaţiei pentru participarea la competiţiile de jocuri intelectuale la nivel de club, naţional şi internaţional;
-       Derularea proiectelor şi programelor, ce ar contribui la dezvoltarea intelectuală a membrilor Asociaţiei;

-      
Ocuparea timpului liber al tineretului şi al tuturor celor interesaţi, extinderea numărului celor care practică jocurile intelectuale;
-       Asigurarea unei pregătiri înalte a echipelor şi spotrivilor Asociaţiei în vederea participării la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale şi amicale
;
-      
Organizarea unui sistem multilateral de studiere a jocurilor intelectuale;
-      
Organizarea si desfăşurarea competiţiilor la jocuri intelectuale atît în cadrul Asociaţiei, cît şi la nivel local, regional, republican si internaţional;
-      
Alcătuirea materialelor metodice pentru amatorii jocurilor intelectuale;
-      
Realizarea activităţii editoriale, în cadrul căreia se va lansa, difuza producţia metodică, informativă şi de alt gen, corespunzătoare scopurilor statutare ale Asociaţiei;
-       Realizarea activităţii economice ce reiese nemijlocit din scopurile statutare;
-       Atragerea resurselor materiale şi financiare pentru realizarea programelor Asociaţiei;
-       Atragerea diverselor persoane fizice şi juridice, inclusiv din străinătate, la activitatea de acordare a ajutorului material în vederea realizării scopurilor Asociaţiei;
-       Stabilirea relaţiilor şi încheierea acordurilor directe cu organizaţii internaţionale, participarea în calitate de membru în asociaţii şi organizaţii neguvernamentale;
-       Afilierea la diverse asociaţii, înclusiv sportive, la nivelul naţional şi internaţional.
-       Participarea la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii şi organizaţii naţionale, străine şi internaţionale precum şi de la persoane particulare;
-       Propagarea activităţii şi a proiectelor Asociaţiei prin intermediul mijloacelor mas-media.

III. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE LOR.

10.               Membru al Asociaţiei poate fi orice persoană fizică care a atins vârsta de 18 ani, interesaţ în participarea la activitatea Asociaţiei, care recunoaşte şi susţine scopurile Asociaţiei, prevăzute de prezentul Statut.

11.               Candidatul în membri ai Asociaţiei prezintă cererea în scris pe numele Prezidiului Asociaţiei. Decizia de primire în Asociaţia a noului membru se adoptă prin votul deschis al majorităţii membrilor Prezidiului Asociaţiei.

12.               Obligaţiunile membrilor:

-       de a respecta prezentul Statut;
-      
de a participa la manifestările organizate de către Asociaţia;
-      
de a plăti la timp cotizaţia de ţnscriere şi cotizaţiile anuale;
-      
de a menţine o imagine favorabilă a Asociaţiei în general şi a membrilor Asociaţiei în particular;
-      
de a participa efectiv, în măsura posibilităţilor, la realizarea obiectivelor Asociaţiei.

13. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Prezidiul Asociaţiei, în funcţie de personalitatea celui distins sau de acordul acestuia în activitatea Asociaţiei.

14. Drepturile membrilor:

-       de a alege şi a fi ales în organele de conducere şi de control ale Asociaţiei;
-      
de a dispune de orice informaţie referitoare la activităţile Asociaţiei;
-      
de a propune Prezidiului Asociaţiei spre examinare orice problemă referitoare la activitatea Asociaţiei;
-      
de a demisiona din Asociaţia, prezentând cererea în formă scrisă pe numele Prezidiului Asociaţiei, care adoptă decizia respectivă prin votul deschis a majorităţii membrilor Prezidiului Asociaţiei.

15. Prezidiul Asociaţiei este în drept să excludă un membru, care nu-şi respectă obligaţiunile vizavi de Asociaţia sau care îi aduce prejudicii şi daune. Decizia de excludere din Asociaţia se adoptă prin votul deschis al majorităţii membrilor Prezidiului Asociaţiei. Indiferent de data adoptării unei astfel de decizii, cotizaţia pentru anul curent nu este exigibilă. Persoana respectivă este în drept să atace această decizie în faţa Adunării Generale. Hotărârea Adunării Generale în acest caz se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.

IV. STRUCTURA ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI.

16. Organele de conducere ale Asociaţiei sînt:

-       Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei;
-      
Prezidiul Asociaţiei;
-      
Preşedintele Asociaţiei;
-      
Comisia de Cenzori.

17.              Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei, care se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare.

18. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

-       Determină direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, aprobă programele strategice de dezvoltare;
-      
Decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului Asociaţiei;
-      
Alege şi revocă Preşedintele Asociaţiei, membrii Prezidiului Asociaţiei şi Comisiei de Cenzori;
-      
Aprobă dările de seamă ale Prezidiului Asociaţiei, Comisiei de Cenzori şi bilanţul financiar anual;
-      
Decide reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei;
-   Determină mărimea cotizaţiilor de înscriere şi celor anuale;

-      
Aprobă bugetul anual al Asociaţiei şi executarea acestuia;
-      
Hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.

19. Adunarea Generală se convoacă nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale se face de către Prezidiul Asociaţiei.

20.   Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Prezidiul Asociaţiei din iniţiativă proprie în caz de necesitate excepţională sau circumstanţe majore, ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei.

21.   Convocarea Adunării Generale are loc prin expedierea unei scrisori către fiecare dintre membrii Asociaţiei cel puţin cu 14 zile înainte de data Adunării Generale.

22.   Adunarea Generală este deliberativă în cazul prezenţei a 2/3 din numărul total al membrilor Asociaţiei. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul deschis al majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând dispoziţiile contrare prezentului Statut.

23.   Mersul şedinţelor Adunării Generale se fixează într-un proces verbal în care se indică data şedinţei, participanţii la ea, ordinea de zi, esenţa discursurilor, problemele puse la vot şi rezultatul votării. Procesul-verbal se semnează de preşedintele Adunării Generale şi se contrasemnează de secretar.

24.   Adunarea Generală nu poate lua nici o decizie asupra subiectelor care nu figurează pe ordinea de zi.

25.   Prezidiul, care este organul de conducere al Asociaţiei în perioada dintre Adunările Generale, se subordonează acestei şi are o activitate permanentă.

De competenţa Prezidiului ţine:

-       Dirijarea întregii activităţi a Asociaţiei;
-      
Elaborarea programului de activitate al Asociaţiei;
-      
Convocarea Adunării Generale;
-      
Realizarea deciziilor Adunării Generale;
-      
Controlul aplicării Statutului;
-      
Administrarea bunurilor Asociaţiei;
-      
Adoptarea actelor de uz intern;
-      
Admiterea şi excluderea membrilor Asociaţiei;
-      
Prezentarea Adunării Generale a raporturilor privind activitatea Asociaţiei;
-      
Aprobarea proiectelor, programelor concrete de activitate ale Asociaţiei;
-      
Determinarea obligaţiunilor de serviciu şi cuantumul remunerării funcţionarilor salarizaţi;
-      
Luarea deciziilor cu privire la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea proprietăţii.

26.   Prezidiul este ales de către Adunarea Generală pe termen de 5 ani. Numărul de membri ai Prezidiului se stabileşte de către Adunarea Generală, dar nu poate fi mai mic de trei persoane. Şedinţele Prezidiului sînt deliberative, în cazul prezenţei a 2/3 din numărul membrilor lui, deciziile fiind adoptate cu majoritate simplă de voturi. Şedinţele Prezidiului se convoacă de către Preşedintele Asociaţiei sau la solicitarea a 1/3 din membrii Prezidiului. Preşedintele Asociaţiei stabileşte locul şedinţei. Prezidiul se întruneşte în şedinţe în funcţie de necesitate, însă nu mai rar de o dată în două luni.

27.    Activitatea Asociaţiei în perioada dintre şedinţele Prezidiului este dirijată nemijlocit de Preşedintele Asociaţiei.

28.      Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al Prezidiului şi este ales de Adunarea Generală pe termen de 5 ani. De competenţa Preşedintelui Asociaţiei ţine:

-       Adoptarea deciziilor în orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusivă a Adunării Generale sau a Prezidiului Asociaţiei;
-      
Reprezentarea Asociaţiei fără procură în relaţiile cu organe ale administraţiei publice, asociaţii obşteşti, societăţi comerciale, alte persoane juridice şi fizice;
-      
Administrarea operativă a mijloacelor Asociaţiei, încheierea tranzacţiilor şi semnarea contractelor, eliberarea procurilor, deschiderea conturilor bancare, semnarea altor documente financiare;
-      
Emiterea dispoziţiilor, ordinelor, altor acte;
-      
Examinarea problemelor de realizare a deciziilor Adunării Generale, Prezidiului Asociaţiei.

29.   Controlul activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Comisia de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală pe un termen de 1 an. Membrii Prezidiului Asociaţiei nu pot fi şi Cenzori.

30.   Comisia de Cenzori are dreptul să ceară Prezidiului şi Preşedintelui date privind activitatea lor pe o perioadă concretă, să ia cunoştinţă de toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociaţiei. Controlul de către Comisia de cenzori se efectuează o dată pe an.

31.   Rezultatele controlărelor periodice asupra respectării Statutului şi a actelor economico-financiare sînt prezentate de către Comisia de Cenzori sub formă de dare de seamă Adunării Generale.

32.   Darea de seamă financiară este întocmită conform cerinţelor şi în termenele stabilite de legislaţia în vigoare. Acces la informaţia dată o poate avea orice membru al Asociaţiei.

33.   Darea de seamă financiară a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:

-       o expunere succintă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă;
-      
soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;
-      
suma totală provenită din sursele, indicate în p. 34 din prezentul Statut;
-      
cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea sumelor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative;
-      
soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.

V. PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE ALE ASOCIAŢIEI.

34. Patrimoniul Asociaţiei se formează din:

-       cotizaţii de înscriere - 100 lei;
-      
cotizaţii anuale.
-      
mijloace, primite de la stat;
-      
alocaţii de la buget;
-      
sponsorizări, subvenţii şi donaţii benevole făcute de persoane fizice şi juridice, organizaţii filantropice şi fonduri din ţară şi din străinătate;
-      
venituri realizate din activitatea economică;
-      
alte mijloace din surse neinterzise de legislaţie.

35. Mărimea cotizaţiilor se determină de Adunarea Generală a Asociaţiei;

36.   Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaje, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut. Donaţiile pot fi în formă bănească, bunuri materiale, inclusiv imobile, şi proprietate intelectuală.

37.   Întregul venit de la activitatea prevăzută de statut se foloseşte în scopurile prevăzute de statut, nici o parte din proprietate sau din venit nu se foloseşte în interesele vreunui membru ai Asociaţiei sau vreunei persoane particulare, pentru finanţare formaţiunilor politice, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării Asociaţiei.

VI. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI.

38.   Adunarea Generală are competenţa exclusivă de a aproba şi de a modifica Statutul.

39.   Statutul este adoptat, modificat sau completat la propunerea Prezidiului sau a 1/3 din membrii Asociaţiei.

40.   Adoptarea şi toate modificările Statutului necesită o aprobare prin votul a 2/3 din membrii prezenţi la Adunarea Generală.

VII. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE A ASOCIAŢIEI.

41.   Reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei o poate decide Adunariea Generală, convocată în mod special cu acest scop, prin 2/3 din voturile membrilor Asociaţiei.

42.   Asociaţia poate fi lichidată şi prin decizia instanţei de judecată, în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

43.   Bunurile Asociaţiei lichidate, după executarea creanţelor creditorilor, vor fi folosite în conformitate cu prevederile legislaţiei şi pentru realizarea scopurilor statutare. Responsabil pentru lichidare este Preşedintele Asociaţiei.

 

 

Ðåéòèíã@Mail.ru

Send mail to info@pref.md or vlsup@mail.md with questions or comments about this web site.
Last modified: 12/10/08